easiest website builder

Rozhodčí řízení

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ BEZ SOUDU

RYCHLOST

Průměrná délka civilního řízení u českých soudů je zhruba 400 dní.
V rozhodčím řízení se domůžete svého oprávněného nároku mnohem dříve (už do 30 dní).

NEFORMÁLNOST

Na rozdíl od běžného soudního řízení je rozhodčí řízení méně formální. V mnoha případech tak není třeba, aby byl účastník řízení zastoupen advokátem.

NEVEŘEJNOST

Oběma účastníkům sporu poskytuji jistotu, že jejich spor, resp. okolnosti, které vyjdou najevo, nebudou jakkoli zveřejňovány.

FINANČNÍ ÚSPORA

Rozhodčí řízení má nižší sazbu poplatku (v mém případě 3 %, resp. 2 %) oproti soudnímu poplatku, který činí 4 %, resp. 5 %.

JEDNOINSTANČNOST

Rozhodčí nález vydaný rozhodcem je konečný, po jeho doručení stranám pravomocný a poté i vykonatelný. Proti takovému rozhodnutí nelze užít opravné prostředky.

Nabízím řešení majetkových právních sporů:

mezi podnikateli

mezi podnikateli a spotřebiteli

se zahraničním prvkem 

Klasické rozhodčí řízení

%3
z hodnoty předmětu sporu. Nejméně však 4.000,-- Kč.
  • Rozhodnutí už do 60 dnů
  • Ústní nebo písemné řízení
  • Snadná vymahatelnost

Online rozhodčí řízení

%2
z hodnoty předmětu sporu. Nejméně však 1.000,--  Kč.
  • Rozhodnutí už do 30 dnů
  • Celé řízení online, z pohodlí kanceláře
  • Snadná vymahatelnost

Rozhodčí řízení

Co je to rozhodčí řízení?

Rozhodčí řízení, někdy také označované jako arbitráž či arbitrážní řízení, je jedním z postupů, které umožňují alternativní řešení majetkových právních sporů, a tak slouží jako alternativa k spornému řízení před obecnými soudy.


O jakých sporech je možné uzavřít rozhodčí smlouvu?

Strany mohou rozhodčí smlouvu uzavřít pouze ohledně majetkových nároků, avšak s výjimkou těch, které jsou uplatňovány v incidenčních sporech (tedy sporech vyvolaných v rámci výkonu rozhodnutí či v rámci insolvenčního řízení). Rozhodčí smlouva nemůže být uzavřena ani v případech, kdy není možné uzavřít o možném předmětu sporu smír dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.


Co je výsledkem rozhodčího řízení?

Obvykle rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález bude vydán v případě, že řízení skončí rozhodnutím o žalobním nároku, případně tím, že strany uzavřou smír. Kromě rozhodčího nálezu může být rozhodčí řízení ukončeno také usnesením (např. pokud se rozhodčí orgán odmítá věcí zabývat, rozhoduje o své pravomoci či zastavuje řízení z jiného důvodu apod.). Obecně platí, že doručený rozhodčí nález má účinky pravomocného soudního rozhodnutí a je vykonatelný (tj. je exekučním titulem).


Jaký je význam rozhodčí smlouvy?

Rozhodčí smlouva je základem pravomoci rozhodčího orgánu. Strany určitého právního vztahu se mohou ujednat na tom, že spory týkající se práva tohoto jejich konkrétního právního vztahu budou namísto soudu řešeny rozhodčím orgánem.


Rozhodčí smlouva může mít dvojí podobu:

  • smlouva o rozhodci - strany tuto smlouvu uzavírají až po vzniku sporu, a smlouva o rozhodci se tak týká určitého, již vzniklého sporu;
  • rozhodčí doložka - strany se při uzavírání nějaké smlouvy dohodly na tom, že všechny spory, které by v budoucnu vznikly z této konkrétní smlouvy, budou namísto soudu předloženy rozhodčímu orgánu

O rozhodci

Po zkušenostech z neziskového sektoru, advokacie a korporátní sféry, kdy jsem jako zástupce jedné ze stran absolvoval značné množství soudních sporů, jsem dospěl k tomu, že chci k těmto věcem přistupovat jinak. Mnohdy (netvrdím, že vždy) je řešení sporu soudní cestou kontraproduktivní. Trvá to dlouho a stojí to dost peněz. Proto jsem se začal aktivně věnovat mimosoudním způsobům řešení sporů a také tomu, že se snažím lidem vštípit, aby mysleli směrem do budoucna a snažili se předcházet budoucím komplikacím.


Jsem rozhodcem zapsaným na seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jako právník se specializuji především na oblast občanského, obchodního a pracovního práva, a také na problematiku spojenou s nefiskální částí finančního práva.


Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obory: Právo a právní věda; Právo a finance.

ADRESA
U Krematoria 2622
530 02 Pardubice

KONTAKT
Email: info@rozhodce.eu